fbpx
Ndi Kacee Shambai

Ndi Kacee Shambai Lyrics and Stream @ndi_kacee

Download/Stream Ndi Kacee Shambai with lyrics

Popularity: 0

Ndi Kacee Shambai

[Intro: Ndi Kacee]

Maita Shiri
Maokomavi
Zvaitwa Hungwe yangu yiyi
Mudyanevana
Kunyima vana zvinoshura
Maita Hungwe
Matapatira
Ziendanemudenga
Pasi vakatya ndove
Shiri isina zishura nemunhu
Maita shiri
Matakomavi

[Chorus: Ndi Kacee]

Shambai chikule mubvise munyama(bvise munyama)
Nemademon hallelujah hosanna (lujah hosanna)
Tarirai kare kare zvanga zvatobhadhara (Zvatobhadhara!)
Iye zvino honai imi mofira mahara (fira mahara)
Oh yiyerere yiyerere (yiyerere)
Muvasiye vanyenyere nyerere (vanyerere)
Oh yiyerere yiyerere ( yiyerere )
Vasiyei vanyenyere nyerere

[Verse 1: Ndi Kacee]

Pese pandinofamba, tsoka dzangu vonokora
(Tsoka dzangu vonokora)
Hameno vanofunga vangaitei nedzanguwo nzondora
(Nedzanguwo nzondora)
Ndava chigondora chemimhanzi asi zvakadaro vanongoshora
(Vanongoshora!)
Tarira kufara kwavanoita pavanonzwa ndichikosora
Vanofunga ndafa, pangu papera
(Pangu papera!)
Hameno akavanyepera
Kuty zvavo zvichavaendeka
Ehe kah!
Zvino ndogeza munyama
Kubvisa zverima zvose vakazama
Havazive hupenyu ikarma
Hupenyu ikarma!
Vandipe maperembudzi ekwaNaaman
Mudzimu yangu yoti kamani
Vatumire mhepo dzaSatan
Ndina Jah wangu jahman
Maita Shiri
Maokomavi
Zvaitwa Hungwe yangu yiyi
Mudyanevana

[Chorus: Ndi Kacee]

Shambai chikule mubvise munyama(bvise munyama)
Nemademon hallelujah hosanna (lujah hosanna)
Tarirai kare kare zvanga zvatobhadhara
Iye zvino honai imi mofira mahara (fira mahara)
Oh yiyerere yiyerere (yiyerere)
Muvasiye vanyenyere nyerere (vanyerere)
Oh yiyerere yiyerere ( yiyerere )
Vasiyei vanyenyere nyerere

[Verse 2: Fun_f]

Heh!
Vari kuita mabira
Vachiombera zita rangu
Vari kupanana doro ava
Vachiomberawo zita rangu
Vanondifarira hobho
Vari kuombera zita rangu
Vasingandide vacho!
Vachiomberawo zita rangu
Ndozviziva seeeeeeei
Kuti ava ndovanondida?
(Ava ndo vanondida)
Ndipei maziso ndione
Ndipei moyo unoda
(Ndipei moyo unoda)
Heh!
Wachayi hembe dzangu nemisodzi yehama dzinondichemera
(Wachayi!)
Mowedzera panokamurwa pese
Zita renyu ndinotenda(Ndinotenda!)
Maita Mbizi (Maita Mbizi)
Mazvimbakupa (Mazvimbakupa)
Hekani Njuma(Hekani Njuma)
Maita Tembo (Maita Tembo)

[Bridge]

Hum hum hum (x 5)
(Oh yiyerere yiyere)
(Vasiye vanyerere vanyerere)
(Traditional chants)

[Chorus: Ndi Kacee]

Shambai chikule mubvise munyama
Nemademon hallelujah hosanna
Tarirai kare kare zvanga zvatobhadhara
Iye zvino honai mofira mahara

[Outro: Ndi Kacee]

Maita Hungwe
(Oh yiyerere yiyerere)
Matapatira
Ziendanemudenga
(Muvasiye vanyenyere nyerere )
Pasi vakatya ndove
Shiri isina zishura nemunhu
(Oh yiyerere yiyerere)
Maita shiri
Vasiyei vanyenyere nyerere
Matakomavi
Mwana waChasura
Chasura nebanga makara asionanane
Nhombori yeshumba
Muranda wemagaro

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

0
%d bloggers like this: